............................................... VI-33
.............................................. VI-34
........................ VI-44
.............................................. VI-48
............................................ VI-52
........................................ VI-53
VII.
............................. VII- 2
................................................... VII- 3
..................................................... VII- 5
................................ VII-10
......................... VII-12
...................... VII-19
SMALL BASIC ............................. VII-20
............................ VII-23